CHITTENDEN SYMPOSIUM - Friday, March 31, 2017 - I Hotel